DE ZIN VAN HET LEVEN

DE ZIN VAN HET LEVEN

26 januari 2020 is de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. René heet de aanwezigen welkom (Karel modereert)  en wenst alle aanwezigen namens de initiatiefgroep Het Filosofische Gesprek  ‘een weldoend 2020’  toe. Hij verduidelijkt toch maar eens dat de initiatiefgroep bestaat uit Karel Saris, Jap Voorbraak en hemzelf (René Hendrickx). Naar aanleiding van opmerkingen vorige keren over het grote aantal deelnemers hebben wij nagedacht over de mogelijkheid om de aanwezigen eventueel te splitsen in twee groepen. Maar aanwezigen hebben ook aangegeven dat men dat liever niet heeft, maar dat ‘t bij zeer hoge deelname onvermijdelijk kan zijn. De initiatiefgroep heeft nu de lat voor splitsing hoog gelegd, n.l. bij 30 aanwezigen. Tot nu toe zijn er nog niet zo veel deelnemers geweest. We denken in zo’n geval de groep te splitsen ná onderwerpkeuze en tegen het einde weer bijeen te komen voor een gemeenschappelijke nabespreking over dat gemeenschappelijke onderwerp.

Gekozen werd voor het onderzoeken van de vraag ‘Wat is de zin van het leven?’ Vanuit de indieners werd opgemerkt dat de vraag relatie heeft met de grote religies die deze vraag onmiddellijk en stellig beantwoorden vanuit hun religieuze overtuiging. Kunnen niet- gelovigen dat eveneens? Wat geeft zin aan het leven krijgt meteen als antwoord ‘zo comfortabel mogelijk met je geliefden vorm en inhoud geven aan het leven!’ Er wordt gespecificeerd dat  het hier gaat om menselijk leven! Zin geven is voor de een heel persoonlijk – je maakt je keuzes die zich samenvoegen tot de conclusie ‘mijn leven heeft zin!’ Voor de ander betekent het evolutie…we ontwikkelen onszelf langs natuurlijke lijnen. Dominant daarbij is overleven en voorplanten. Het leven voltrekt zich tussen twee punten, stelt iemand, daartussen moet het gewoon worden ingevuld. Daarbij zal het voor iedere streek ter wereld verschillend zijn, in Japan weer anders dan in Soedan of in de Westerse samenleving.

Het is erg belangrijk dat eerst de basisbehoeften voor leven zijn vervuld, is de algemene mening. Als je vanwege de honger op de grens van leven balanceert, stel je deze vraag naar de zin van het leven waarschijnlijk niet, maar ga je op zoek naar voedsel. Diverse keren wordt in dit verband de ‘piramide van Maslov’ ingebracht als ontwikkelingsleidraad.

 ‘De wereld beter achterlaten’ wordt gesteld, maar ‘wat is beter?’  en …’voor wie?’ wordt daar meteen tegenin gebracht; dat is eerder een politiek vraagstuk. ‘Leidinggeven aan jezelf en zin geven aan je leven,’ merkt een deelnemer op en vervolgt ‘religie is niet meer dan verbinding zoeken met ’n god of met elkaar.’ Naar voren lopend maakt een deelnemer op de sheet duidelijk dat ‘de zin van het leven top-down-denken is, alsof er iets hogers bestaat.’ Feit is – stelt zij- dat het van onderop komt, vanuit de mens…’alles van boven komt van beneden!…Samen geven we zin.’ Dat sluit aan bij het al eerder ingebrachte begrip ‘verbinding’, mensen hebben elkaar nodig om zin te geven aan het leven. Mensen blijven daarbij zoeken naar een houvast en dat is een vorm van zingeving.

Veel aanwezigen vinden dat de vraag eigenlijk niet persoonlijk moet worden beantwoord, dan kom je er niet uit. Het is een vraag van alle mensen en de vraag raakt dus een universeel vraagstuk. Is ‘de zin van het leven’  daarbij gelijk aan ‘het nut’  of ‘het doel’? Is het feit dat we leven al niet voldoende… je moet het leven invullen. Eerst invullen, dan voorbestaan, dan je omgeving op orde brengen en bijzondere dingen doen. Liefde is het hoogste niveau van leven, stelt de een … ‘en creativiteit ook’ wordt daaraan toegevoegd.

We keren toch weer terug bij de natuurwet met de nadruk op ‘het leven doorgeven’. Als die periode in het leven is verstreken ontstaat er ‘vrije tijd’ waar we een zinvolle besteding aan willen geven omdat we ons steeds bewust zijn van ons bestaan.

Een mens verandert, zijn ‘zingeving’  verandert dus mee in de tijd!

Moderator: Karel Saris

Aantal aanwezigen: 23

Ingebrachte onderwerpen: Wat is de zin van het leven? Wat is de basis van de behoefte om verbinding te voelen? Wat doet de mens ertoe? Waar komt ons verlangen naar wijsheid vandaan? Bestaat onvoorwaardelijke liefde? Is de kloof tussen arm en rijk te dichten? Is de mens een alleskunner en een alleseter?