Overzicht van filosofen

Dit is een voorlopig overzicht van min of meer bekende filosofen uit heden en verleden. De bedoeling is hier een schematisch duidelijk en gemakkelijk te navigeren overzicht te plaatsen. Het huidige overzicht is willekeurig en onvolledig. Filosofen uit de Oudheid – Filosofen uit de Middeleeuwen – Filosofen van de Moderne Tijd – De filosofen uit de Renaissance (15e en 16e eeuw) – De Verlichtingsfilosofen (17e en 18e eeuw) – Filosofen uit de 19e eeuw – Hedendaagse filosofen 20e-eeuwse filosofen en 21e-eeuwse filosofen.

Vooralsnog bron: Filosofen Wikipedia

Rene Descartes - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl

René Descartes (La Haye en Touraine, 31 maart 1596 – Stockholm, 11 februari 1650) was een Franse filosoof en wiskundige. Zijn benadering van het probleem van de kennis en de aard van de menselijke geest speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de filosofie. Hij is met name bekend om zijn uitspraak “Cogito ergo sum”en wordt algemeen beschouwd als de vader van de moderne filosofie. Hij was de eerste die de filosofie van Aristoteles niet alleen verwierp, maar ook verving door een eigen filosofisch systeem. Daarmee legde hij de basis voor de 17e-eeuwse stroming van het rationalisme…..Descartes

Socrates - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl


Socrates (Athene, ca. 469 v.Chr. – aldaar, 399 v.Chr.) was een klassiek Grieks Atheense filosoof. Hij wordt beschouwd als een van de stichters van de westerse filosofie, al liet hij zelf geen geschriften na. Het socratische probleem. Het ‘socratische probleem’ duidt op het feit dat Socrates zelf geen werken heeft geschreven en historici die zich een beeld willen vormen van de historische Socrates daardoor zijn aangewezen op verslagen van tijdgenoten van Socrates. Dit zijn voornamelijk drie primaire bronnen: Aristophanes, Xenophon en Plato. Dit levert het risico op dat de “echte”…..Socrates

Soren Kierkegaard - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl


Søren Aabye Kierkegaard (Kopenhagen, 5 mei 1813 – aldaar, 11 november 1855) was een 19e-eeuwse Deense theoloog en filosoof. Hij noemde zichzelf een antifilosoof en een religieus schrijver. Kierkegaard wordt vaak gezien als de eerste existentialistische filosoof. De periode 1842-1846 wordt als Kierkegaards filosofische doorbraak gezien. In 1841 was hij naar Berlijn getrokken om colleges te volgen (onder andere bij de beroemde filosoof Friedrich von Schelling, die hem echter volledig teleurstelde) en een nieuw leven te beginnen, ver weg van het toen kleinsteedse Kopenhagen…..Kierkegaard

Plato - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl


Plato (Athene, ca. 427 v. Chr. – aldaar, 347 v.Chr.) was een Grieks filosoof en schrijver. Plato, leerling van Socrates en leraar van Aristoteles, is een van de meest invloedrijke denkers in de westerse filosofie en was ook de stichter van de Atheense Academie, het eerste instituut voor hoger onderwijs in het westen. Hij schreef een aantal dialogen over zeer diverse onderwerpen en werd met zijn ideeënleer de aartsvader van het filosofisch idealisme. Het blijft de vraag in hoeverre wij kunnen zeggen dat we Plato’s eigen opvattingen kennen, aangezien hij nergens uit eigen naam spreekt…..Plato

Martin Heidegger - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl


Martin Heidegger (Meßkirch, 26 september 1889 – Freiburg im Breisgau, 26 mei 1976) was een Duitse filosoof. Zijn filosofisch hoofdwerk, Zijn en Tijd, werd in 1927 uitgegeven. In dit metafysisch werk probeert Heidegger een antwoord te geven op de vraag hoe de mens in de alledaagsheid vrij zou kunnen zijn. Heidegger was, met name door zijn lidmaatschap van de NSDAP van 1933 tot de val van het nazi-regime, allesbehalve onomstreden. Martin Heidegger werd op 26 september 1889 geboren in Meßkirch (Oberschwaben) in een rooms-katholiek gezin, als oudste kind van Friedrich en Johanna Heidegger…..Heidegger

Karl Marx - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl


Karl Marx (Trier, 5 mei 1818 – Londen, 14 maart 1883) was een Duitse denker. Marx’ denken beslaat uiteenlopende gebieden: filosofie, geschiedenis, politiek en economie. Daarnaast is het van grote invloed geweest op de latere ontwikkeling van de sociologie. In zijn werk integreerde Marx op originele wijze de gedachten van diverse grote denkers vóór hem. Marx zelf stelde al zijn filosofische en wetenschappelijk werk in dienst van één politiek-filosofisch doel: de bevrijding van de onderdrukte klassen in het kapitalisme, en daarmee de opheffing van de vervreemding die dit systeem in stand houdt…..Marx

Johann Wolfgang Goethe - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl


Johann Wolfgang von Goethe (Frankfurt am Main, 28 augustus 1749 – Weimar, 22 maart 1832) was een Duits wetenschapper, toneelschrijver, romanschrijver, filosoof, dichter, natuuronderzoeker en staatsman. Goethe was de schrijver van onder meer Faust, Die Leiden des jungen Werthers en Zur Farbenlehre. In 1782 werd hij in de adelstand verheven. De belangrijkste werken die Goethe heeft gemaakt voor hij naar Weimar ging, waren zijn tragedie Götz von Berlichingen (1773) (dit werk heeft hem zijn beroemdheid gebracht) en de roman Die Leiden des jungen Werthers, die enorm populair…..Goethe

Jean Paul Sartre - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl


Jean-Paul Charles Eymard Sartre (Parijs, 21 juni 1905 – 15 april 1980) was een Frans filosoof en schrijver van romans en toneelstukken. Hij wordt beschouwd als de vader van het Franse existentialisme. Principieel stond Sartre altijd al politiek links, maar na de Tweede Wereldoorlog profileerde hij zich steeds actiever als een marxistisch geëngageerde intellectueel. Hij oefende invloed uit op de publieke opinie inzake politieke kwesties zoals de Eerste Indochinese Oorlog, de Koude Oorlog en de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog. In 1964 werd hem de Nobelprijs voor de Literatuur toegekend…..Sartre

Hannah Arendt - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl


Hannah Arendt (Linden Hannover, 14 oktober 1906 – New York City, 4 december 1975) was een Duits-Amerikaans-joodse filosofe en politiek denker, die zich onder andere heeft verdiept in de vragen die samenhangen met totalitaire politieke systemen. In 1924 startte ze haar studie filosofie en theologie in Berlijn. Ze vervolgde haar studie in Marburg bij Martin Heidegger. De sofist van Plato was het onderwerp van het werkcollege. Op 10 februari 1925 kreeg zij de eerste brief van Heidegger, de start van een liefdesrelatie die ongeveer een jaar duurde. In de herfst maakte…..Arendt

Friedrich Nietzsche - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl


Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 15 oktober 1844 – Weimar, 25 augustus 1900) was een beroemde en invloedrijke Duitse filosoof, dichter en filoloog. Nietzsche werd sterk beïnvloed door de filosoof Arthur Schopenhauer, wiens metafysica van de wil hij min of meer overnam, zij het dat hij er andere ethische consequenties aan verbond. Waar Schopenhauer pleitte voor een ascetische ‘apollinische’ levenshouding was Nietzsche juist een voorvechter van een ‘dionysische’ bevestiging van de levenswil. Dit strijdlustige concept werd belichaamd door de übermensch: het in de toekomst levende resultaat…..Nietzsche

Desiderius Erasmus - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl


Desiderius Erasmus (Rotterdam, 28 oktober 1466 – 1467 of 1469 – Bazel, 12 juli 1536) was een Nederlandse priester, augustijner kanunnik, theoloog, filosoof, schrijver en humanist. Twee motieven bepalen het gedachtegoed van Erasmus: de vrijheid van mensen en vrede. Over de vrijheid schreef hij onder meer in 1516 de vorstenspiegel Institutio, Opvoeding van een christelijke vorst, voor de jonge koning van Spanje, de latere keizer Karel V. Daarin stelt hij dat de mens vrij is en dat een christen daarom niet tiranniek mag heersen over christenen en hen niet als slaven mag behandelen…..Erasmus

Aristoteles - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl


Aristoteles (Stageira, 384 v.Chr. – Chalkis, 322 v.Chr.) was een Grieks filosoof die met Socrates en Plato wordt beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke filosofen in de westerse traditie. Hij was lid van Plato’s filosofische Akademeia en diens invloed is dan ook aanwezig in Aristoteles’ werk, hoewel Aristoteles een duidelijk van Plato afwijkende filosofische stroming vertegenwoordigt. Veel van het oorspronkelijke werk van Aristoteles is reeds in de eerste eeuwen na zijn dood verloren gegaan. Onder de verloren werken behoren ook zijn dialogen, de enige teksten die door…..Aristoteles

Georg Hegel - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl


Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 27 augustus 1770 – Berlijn, 14 november 1831) was een Duits filosoof en wordt algemeen beschouwd als een van de centrale representanten van het Duits idealisme. Hegel streefde naar de ontwikkeling van één totaalconcept waarin hij wetenschap, esthetica, godsdienst en filosofie wilde verenigen. Hij zag de werkelijkheid niet als statisch maar als de uitkomst van een continu doorgaand proces waarbij nieuwe tegenstellingen telkens worden opgeheven. Kernwoord hierbij is ‘opheffen’ (het Duitse aufheben), dat zowel optillen als afschaffen…..Hegel

Arthur Schopenhauer - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl


Arthur Schopenhauer (Danzig, 22 februari 1788 – Frankfurt, 21 september 1860) was een Duits filosoof die een uitgesproken pessimistische wereldbeschouwing formuleerde. Hij staat tevens bekend als een groot stilist. Zijn bekendste werk is Die Welt als Wille und Vorstellung (1818, 1844) waarin hij zijn eigen metafysica uiteenzet: achter de zintuiglijke wereld schuilt een algemene wil waarvan wij mensen slechts fenomenale manifestaties zijn. De mens is in dit wereldbeeld dan ook in de eerste plaats een “willend” wezen waarbij het verlangen centraal staat en niet het redelijk verstand…..Schopenhaur

Baruch Spinoza - Filosofen - Filosofisch café Sapere aude - filocafe.nl


Baruch Spinoza (Amsterdam, 24 november 1632 – Den Haag, 21 februari 1677), was een Nederlands filosoof, wiskundige, politiek denker en lenzenslijper uit de vroege Verlichting van Sefardisch-Joodse afkomst. Onder de natuurfilosofen is hij een radicaal die elke vorm van Openbaring of profetie ontkende en geen andere verklaring accepteerde dan die gebaseerd op de rede. Hij stelde dat de Bijbelse profeten gewone mensen waren met een uitzonderlijke verbeeldingskracht die niet namens God spraken. Spinoza ontwikkelde een filosofie waarin theologie geen rol speelde en ongeacht welke religie…..Spinoza