Wat is opvoeding?

Opvoeding - Filosofisch café Sapere aude

Opvoeding? – Zondag 28 Februari 2016, Engelsestraat 30 te Bergen op Zoom.

Wat is opvoeding?

De door aanwezigen aangevoerde vragen/onderwerpen/stellingen worden ter stemming voorgelegd.

Wat is opvoeding (nut)? (8) (9)
Krijgen van kinderen een recht? (4)
Waar komt huidig onbehagen vandaan? (7)
Kunnen we vergeven? (3)
Wat is tolerantie? (-)
Verband oordelen – veroordelen? (8) (2)
Wat maakt een mens charismatisch? (7)
Wat is het belang van emotie? (7)
Waarom leven wij? (8) (7)

Met 9 stemmen 2e ronde voor de vraag ‘wat is opvoeding?’ gaan we de filosofische uitdaging voor die middag aan.

Stellingnamen: normen en waarden, beïnvloeden, leren, luisteren, genen, karakter, actief/passief, kweken, vrije wil, ontvankelijkheid, buurt, school, gezin, ouders, nature versus nurture, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, zelfstandig nadenken, invloed, harmonie.

Opvoeden is het proces waarin een persoon – meestal een kind – wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft. https://nl.wikipedia.org/wiki/

De wetenschapsdiscipline die zich met opvoeding bezighoudt, heet opvoedkunde of pedagogiek. https://nl.wikipedia.org/wiki/Pedagogiek

Opvoeden beoogt behalve socialisatie een kind tot zelfstandigheid te brengen. De westerse opvoeding is er hoofdzakelijk op gericht het kind te helpen mondig te worden, dat wil zeggen, in staat tot bekwaam en moreel en betrouwbaar deelnemen aan samenleving en ‘zelfvorming’. In de meeste gevallen wordt deze term gebruikt voor kinderen, die tijdens hun jeugd de gewoontes, normen en waarden van hun omgeving worden bijgebracht.

In bredere zin betreft opvoeding ook het leren te leven als mens in deze maatschappij. In regel voeden volwassenen, vooral gezinsgenoten en (onderwijs)professionals, maar ook babysitters enz., een kind op door het te leren mondig, bekwaam, zelfstandig en verantwoordelijk te leven. Gelet op de belangrijke voorbeeldfunctie spelen echter ook andere jongeren een beduidende rol, soms zelfs in de vorm van formele delegatie van opvoedtaken aan oudere kinderen, bijvoorbeeld wanneer de ouders door het beroepsleven in beslag worden genomen.